Obecné informace


Konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“
10. – 11. 11. 2017, Praha

Mezinárodní konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Rovněž si klade za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení, FF UK. Navazujeme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v roce 2016 na ÚPV FF MU v Brně. Rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Kariérové poradenství a podpora kariérového rozvoje jsou stále významnější pro každého jednotlivce během celého jeho života, zejména s ohledem na rostoucí nejistoty současného světa. Změny ve společnosti přinášejí nejen radikální změny podoby práce, je stále obtížnější celková orientace a nalezení místa ve společnosti. Požadavky na pracovní i osobní flexibilitu generují rovněž nejistotu, neboť budoucnost se stává mnohem méně předvídatelnou a stabilní. Změny v podobě práce nás všechny čím dál více staví do pozice, kdy musíme mít kompetence řídit svůj rozvoj, vzdělávání a kariéru. Můžeme celoživotně rozvíjet své kariérové kompetence nebo také aktivně měnit podmínky, ve kterých žijeme.

Jak může na měnící se svět reagovat kariérové poradenství, kariéroví poradci a další profesionálové pomáhající druhým s osobním rozvojem a kariérou? Mají být nezávislou podporou na straně jednotlivců, se kterými pracují? Mají usilovat o zlepšení podmínek pro rozvoj, vzdělávání a práci ve společnosti?

Kariérové poradenství jako služba pomáhající rozpoznat a mobilizovat osobnostní a profesní potenciál a objevovat nové kariérní možnosti by se měla stát dostupnou všem občanům v každém věku. Měla by být k dispozici v různých životních situacích, nejen v situacích přechodu mezi vzdělávacími stupni, školou a prací nebo v nezaměstnanosti, kdy poradenské služby zvyšují efektivitu formálního i neformálního vzdělávání, usnadňují pohyb na trhu práce a ve svém důsledku přinášejí úspory veřejných prostředků vynakládaných na sociální začleňování a politiku zaměstnanosti. Důležitým rozměrem kariérového poradenství je i podpora kariérového rozvoje v jeho různých formách.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině, tlumočení bude zajištěno na místě. Celá akce je zdarma včetně občerstvení a společenského večera, nutná je však registrace.

Na konferenci zazní příspěvky zaměřené na témata:

 • Politika kariérového poradenství na národní a mezinárodní úrovni
 • Proměny kariérového poradenství ve společnosti 4.0
 • Souvislosti mezi současnými koncepcemi kariéry a poradenstvím
 • Kariérové poradenství a různé cílové skupiny
 • Kariérové poradenství ve stárnoucím světě
 • Metody kariérového poradenství
 • Career Management Skills, kariérové kompetence
 • Individuální rozvoj a řízení kariéry
 • Kariéra a Life-design
 • Work-life balance
 • Profesionalizace a vzdělávání kariérových poradců

Uvítáme vaše příspěvky na tato i další související témata, které přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství a kariérového rozvoje apod.

Ke konferenci bude vydán tištěný sborník příspěvků (informace ke sborníku budou upřesněny).

 


Partneři konference
 

Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy