Obecné informace


Konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“
10. – 11. 11. 2017, Praha

Lenka Martinkovičová

Lenka Martinkovičová

Lenka Martinkovičová sa v rámci dizertačnej práce venovala témam riadenia a konštruovania kariéry a špecificky kariérovej adaptabilite. Absolvovala niekoľko kurzov jako napr. tréning v švajčiarskej metóde CH-Q, Koučovací přístup v kariérovém poradenství, Navigácia pri hľadaní povolania. Absolvovala  dlhodobých výcvikov v arteterapii a v dialogickom a konštruktivistickom prístupe MODI.
Ronald Sultana

Ronald Sultana

Ronald G. Sultana je profesorem na University of Malta, kde řídí Euro-Mediterranean Centre for Educational Research. Jeho výzkum se zaměřuje na srovnávací analýzy kariérového poradenství v Evropě, na Blízkém východě a v severoafrickém regionu. Využívá různých teoretických východisek, pomocí nichž zkoumá dopady neo-liberalismu a globalizace na životy lidí v různých kontextech.
Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacques Ruppert

Jean-Jacque Ruppert absolvoval postgraduální studium psychologie a pedagogiky ve Skotsku, Francii a Německu. Od roku 1994 pracuje pro lucemburské ministerstvo školství, jako pedagogický psycholog a poradce v Lycée classique de Diekirch. Je vedoucím institutu Applied Vocational Psychology and Policy research unit (AVOPP), mezinárodního výzkumného centra založeného v roce 2005 v Lucembursku.
Martin Kopecký

Martin Kopecký

Martin Kopecký působí na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuje sociologii a filozofii vzdělávání dospělých, občanské vzdělávání a vzdělávací politiku. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vzdělávací politiku a její vývoj v procesech evropeizace a globalizace.
Iva Kirovová

Iva Kirovová

Iva Kirovová je psycholožka (studovala na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, Katedře psychologie) s tuzemskými a zahraničními pracovními zkušenostmi v různých oblastech aplikované psychologie. Zavedla předmět kariérové poradenství (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie) a předměty Rozvoj kariéry a Individuální rozvoj kariéry (VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu).
Ingela Bergmo Prvulovic

Ingela Bergmo Prvulovic

Dr. Ingela Bergmo Prvulovic je lektorkou v Department of Education, Stockholm University, ve Švédsku. Ve svém výzkumu se věnuje především tématům jako smysl kariéry, transformace pracovního života a jeho implikace pro kariérové poradenství, či proces profesionalizace.
Maria Eduarda Duarte

Maria Eduarda Duarte

Maria Eduarda Duarte je profesorkou na University of Lisbon, Faculty of Psychology. Ve své profesní dráze se věnuje tématům jako teorie kariérní psychologie a výzkumu, s důrazem na problematiku dospělých a svět práce. Její publikace se nejčastěji zaměřují na problematiku kariérních problémů dospělých, testování, a v neposlední řadě procesu poradenství.
Tristram Hooley

Tristram Hooley

Tristram Hooley je ředitelem organizace Research, The Careers & Enterprise Company a profesor na Inland Norway University. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vztah mezi politikou, politickými opatřeními, vzděláváním v praxi a kariérovým poradenstvím. Zejména se zajímá o kariérové poradenství ve vztahu k technologiím, sociální spravedlnosti a formování identity.

Mezinárodní konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Rovněž si klade za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení, FF UK. Navazujeme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v roce 2016 na ÚPV FF MU v Brně. Rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Kariérové poradenství a podpora kariérového rozvoje jsou stále významnější pro každého jednotlivce během celého jeho života, zejména s ohledem na rostoucí nejistoty současného světa. Změny ve společnosti přinášejí nejen radikální změny podoby práce, je stále obtížnější celková orientace a nalezení místa ve společnosti. Požadavky na pracovní i osobní flexibilitu generují rovněž nejistotu, neboť budoucnost se stává mnohem méně předvídatelnou a stabilní. Změny v podobě práce nás všechny čím dál více staví do pozice, kdy musíme mít kompetence řídit svůj rozvoj, vzdělávání a kariéru. Můžeme celoživotně rozvíjet své kariérové kompetence nebo také aktivně měnit podmínky, ve kterých žijeme.

Jak může na měnící se svět reagovat kariérové poradenství, kariéroví poradci a další profesionálové pomáhající druhým s osobním rozvojem a kariérou? Mají být nezávislou podporou na straně jednotlivců, se kterými pracují? Mají usilovat o zlepšení podmínek pro rozvoj, vzdělávání a práci ve společnosti?

Kariérové poradenství jako služba pomáhající rozpoznat a mobilizovat osobnostní a profesní potenciál a objevovat nové kariérní možnosti by se měla stát dostupnou všem občanům v každém věku. Měla by být k dispozici v různých životních situacích, nejen v situacích přechodu mezi vzdělávacími stupni, školou a prací nebo v nezaměstnanosti, kdy poradenské služby zvyšují efektivitu formálního i neformálního vzdělávání, usnadňují pohyb na trhu práce a ve svém důsledku přinášejí úspory veřejných prostředků vynakládaných na sociální začleňování a politiku zaměstnanosti. Důležitým rozměrem kariérového poradenství je i podpora kariérového rozvoje v jeho různých formách.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině, tlumočení bude zajištěno na místě. Celá akce je zdarma včetně občerstvení a společenského večera, nutná je však registrace.

Na konferenci zazní příspěvky zaměřené na témata:

 • Politika kariérového poradenství na národní a mezinárodní úrovni
 • Proměny kariérového poradenství ve společnosti 4.0
 • Souvislosti mezi současnými koncepcemi kariéry a poradenstvím
 • Kariérové poradenství a různé cílové skupiny
 • Kariérové poradenství ve stárnoucím světě
 • Metody kariérového poradenství
 • Career Management Skills, kariérové kompetence
 • Individuální rozvoj a řízení kariéry
 • Kariéra a Life-design
 • Work-life balance
 • Profesionalizace a vzdělávání kariérových poradců

Uvítáme vaše příspěvky na tato i další související témata, které přinášejí reflektované zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, ze vzdělávání kariérových poradců, výsledky výzkumů nebo projektů v oblasti kariérového poradenství a kariérového rozvoje apod.

Ke konferenci bude vydán tištěný sborník příspěvků (informace ke sborníku budou upřesněny).

 


Partneři konference
 

Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy