Plenární přednášky a sympozium

INGELA BERGMO PRVULOVIC (Švédsko)

Dr. Ingela Bergmo Prvulovic je lektorkou v Department of Education, Stockholm University ve Švédsku. V roce 2015 dokončila své doktorské studium prací na téma Social Representations of Career and Career Guidance in the Changing world of Working Life. S touto prací pak Ingela vyhrála stejný rok švédskou národní cenu poradenství, která je udělována institucí Swedish Association of Guidance Counsellors. Ve svém výzkumu se věnuje především tématům jako smysl kariéry, transformace pracovního života a jeho implikace pro kariérové poradenství, či proces profesionalizace. Odráží se v něm i zájem o multidisciplinární obory, kariérové poradenství, rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Nyní učí v programu Educational and Vocational Guidance Counselling a také participuje na jejich magisterském oboru. Zkušeností načerpala taktéž výukou v programu Lidských zdrojů na Jönköping University. Nyní se jako spoluautorka podílí na kapitole v knize Career Guidance and the Struggle for Social Justice in Neoliberal times (2017).

Název příspěvku: Různorodé vnímáni kariéry v měnícím se světě práce – implikace pro kariérové poradenství

Abstrakt příspěvku:

Přechod na globalizovanou vzdělanostní ekonomiku byl a stále je náročný. Globalizace přináší větší nejistotu pro organizace, jejich manažery a zaměstnance. V posledních letech zapříčinila velké změny v pracovním světě. Tyto změny vedly ke vzniku nových přístupů v kariérovém managementu, především k rozvoji strategií, které kladou důraz na flexibilitu, adaptabilitu, zaměstnatelnost, celoživotní vzdělávání a proměnlivost. Stejné strategie jsou zaváděny a propagovány mnoha aktéry, mezi nimi i Evropskou komisí a Radou Evropské unie, které tak reagují právě na zvýšenou nejistotu a nestabilitu v pracovním světě. Nicméně mnoho expertů tvrdí, že současné trendy ve vzdělávání a v práci jsou rámovány neoliberalismem, a jsou velkou výzvou pro profesionály v oboru kariérového poradenství.

Tento příspěvek se věnuje různým významům “kariéry” v měnícím se světě. Kariéra je zde pojata jako “spojující článek” mezi několika stranami a zároveň jsou zde zdůrazněny 3 různorodé, vzájemně nesourodé perspektivy. Příspěvek také rozvádí důsledky těchto rozdílných významů pro kariérové poradenství a pro sociální spravedlnost v neustále se měnícím světě.

MARIA EDUARDA DUARTE (Portugalsko)

Maria Eduarda Duarte je profesorkou na University of Lisbon, Faculty of Psychology, kde řídí magisterský obor Psychologie a lidské zdroje, práce a organizace. Ve své profesní dráze se věnuje tématům jako teorie kariérní psychologie a výzkumu, s důrazem na problematiku dospělých a svět práce. Je také ředitelkou výzkumu Career Guidance and Development of Human Resources Services. Její publikace a prezentace se nejčastěji zaměřují na problematiku kariérních problémů dospělých, testování a assessment, a v neposlední řadě na proces poradenství. Od roku 2005 je předsedkyní Portuguese Psychological Society, taktéž je editorkou v několika portugalských, evropských a ibero-amerických časopisech. Mezi roky 2009 a 2014 byla ředitelkou National Institute of Guidance v Portugalsku. Nyní je prezidentkou v UNESCO CHAIR – Lifelong guidance and counselling, University of Wroclaw (Polsko).

Název příspěvku: Perspektiva a praxe v oblasti kariéry v 21. století

Abstrakt příspěvku:

Prezentace se dělí do 3 hlavních částí: první je pohledem do minulosti a slouží k ujasnění současných konceptů poradenství. Druhá část se věnuje praktickému pohledu, a to na intervence a rozdělení na „guidance“ (v anglické terminologii užíváno pro poradenství ve smyslu poskytování rad a informací), „counselling“ (užíváno pro poradenství ve smyslu poradenského dialogu, procesu, vztahu poradce a klienta) a „education“ (ve smyslu kariérového vzdělávání, rozvoj kariérových kompetencí). Třetí a poslední část je reflexí o důležitosti dialogu pro rozvoj kariérového poradenství. Závěrem je diskutováno téma komplexního modelu poradenství, ve kterém jsou zahrnuty pedagogické, psychologické i kontextové rozdílnosti.

TRISTRAM HOOLEY (Spojené království)

Tristram Hooley je ředitelem organizace Research, The Careers & Enterprise Company, profesor na Inland Norway University of Applied Sciences, profesor na International Centre for Guidance Studies, University of Derby, profesor na  University of Southern Queensland. Je také členem platformy NICE a členem rady Editorial Board of the British Journal of Guidance and Counselling. Tristram publikoval 4 knihy, 12 knižních kapitol, 14 recenzovaných článků, 14 článků v odborných časopisech a 63 výzkumných zpráv.

Ve svém výzkumu se zaměřuje na vztah mezi politikou, politickými opatřeními, vzděláváním v praxi a kariérovým poradenstvím. Zejména se zajímá o kariérové poradenství ve vztahu k technologiím, sociální spravedlnosti a formování identity. Jeho nová kniha (spoluautory jsou Ronald Sultana a Rie Thomsen) zkoumá kariérové poradenství a boj o sociální spravedlnost v neoliberálním světě.

Na konferenci vystoupí v rámci sympozia, které zároveň bude moderovat.

IVA KIROVOVÁ (Česká republika)

Iva Kirovová je psycholožka (studovala na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, Katedře psychologie) s tuzemskými a zahraničními pracovními zkušenostmi v různých oblastech aplikované psychologie. Zavedla předmět Kariérové poradenství (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie) a předměty Rozvoj kariéry a Individuální rozvoj kariéry (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu).

Název příspěvku: Reflexe CMS (dovedností pro vlastní řízení kariéry) českých a zahraničních studentů ekonomických oborů

Abstrakt příspěvku:

Přednáška reflektuje zkušenosti s tématem CMS v rámci 2 předmětů týkajících se problematiky individuálního rozvoje kariéry. Úkoly studentů se týkají plánů rozvoje kariéry nebo individuální SWOT analýzy. Cíle úkolů jsou zaměřeny na sebereflexi, facilitaci vytváření života a kariéry, přípravu na požadavky trhu práce, všeobecně na CMS rozvoj. Z výsledků kvalitativní analýzy vyplývají značné rozdíly mezi českými a zahraničními (Erasmus) studenty.

MARTIN KOPECKÝ (Česká republika)

Martin Kopecký působí na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuje sociologii a filozofii vzdělávání dospělých, občanské vzdělávání a vzdělávací politiku. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vzdělávací politiku a její vývoj v procesech evropeizace a globalizace.

Na konferenci vystoupí v rámci sympozia.

LENKA MARTINKOVIČOVÁ (Slovensko)

Lenka Martinkovičová ukončila doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci dizertačnej práce sa venovala témam riadenia a konštruovania kariéry a špecificky kariérovej adaptabilite. Absolvovala niekoľko kurzov a tréningov v oblasti kariérového poradenstva, napr.: tréning v švajčiarskej metóde CH-Q Level 1 a 2, kurz Koučovací přístup v kariérovém poradenství, workshop Navigácia pri hľadaní povolania. Je absolventkou dlhodobých výcvikov v arteterapii (Masarykova Univerzita v Brne) a v dialogickom a konštruktivistickom prístupe MODI (Narativ, Taos Institute a Houston Galveston Institute). Pracovala ako konzultant v personálnych agentúrach a posledných sedem rokov ako konzultantka v centre Euroguidance, ktoré je na Slovensku súčasťou SAAIC. Momentálne popri rodičovskej dovolenke pôsobí ako členka rady v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (www.rozvojkariery.sk).

Název příspěvku: Postmoderné prístupy v kariérovom poradenstve: Poradenstvo ako práca s identitou, príbehmi a dizajnovanie kariéry v kontexte

Abstrakt příspěvku:

Podarí sa kariérovému poradenstvu zbaviť sa svojej zastaralej podoby 20. storočia a kvázi terapeutického a pseudovedeckého počínania, ktoré povyšuje poradcu do role odborníka/experta v dôsledku čoho obvykle zaradí klienta do kategórie bezmocnej nádoby, ktorá čaká na naplnenie znalosťami a šikovným zásahom zo strany poradcu? Túto otázku si už pred 20 rokmi položil kanadský poradca Vance Peavy (1997, český preklad 2013). 21. storočie prináša nové výzvy v rôznych oblastiach nevynímajúc kariérové poradenstvo…

V prvej teoretickej časti príspevku sa pozrieme na postmoderné prístupy v kariérovom poradenstve a akým spôsobom nahliadajú na poradenský proces a klienta, a pokúsime sa načrtnúť odpovede na túto otázku. V druhej časti príspevku sa budeme venovať praktickým implikáciám, konkrétne tomu, ako identifikovať a podporiť zdroje, ktoré klientovi umožňujú konštruovať kariéru a ako pracovať s osobnými naratívmi (príbehmi) klienta. Predstavíme tiež koncept kariérovej adaptability, ktorá je považovaná za jeden z hlavných cieľov kariérového poradenstva (Maree, 2010).

JEAN-JACQUES RUPPERT (Lucembursko)

Jean-Jacques Ruppert absolvoval postgraduální studium psychologie a pedagogiky ve Skotsku, Francii a Německu. Od roku 1994 pracuje pro ministerstvo školství, jako pedagogický psycholog a poradce v Lycée classique de Diekirch v Lucembursku. Je vedoucím institutu Applied Vocational Psychology and Policy research unit (AVOPP), mezinárodního výzkumného centra založeného v roce 2005 v Lucembursku, členem  Network for Innovation in Guidance and Career Counselling in Europe (NICE), členem rady International Association for Vocational and Educational Guidance (IAEVG). Úzce spolupracuje s Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), Univerzitou v Mannheimu v Německu na výzkumných projektech a výuce studentů v jejich magisterském programu. Je aktivně zapojen do spolupráce s Istanbulskou technickou Univerzitou, kde participuje na jejich magisterském programu Kariéra a management talentu.

Název příspěvku: Poradenství pro budoucnost

Abstrakt příspěvku:

V roce 1930 varoval John Maynard Keynes ve své jinak optimistické eseji před „novou nemocí“, kterou popsal jako „technologickou nezaměstnanost“.

V publikaci The Future of Employment, ze září 2013, výzkumníci Oxfordské univerzity Carl Benedikt Frey a Michael Osborne odhadli, že 47 % ze všech zaměstnanců v USA bude  v příštích dvou dekádách ohroženo dopady digitalizace. V publikaci The Second Machine Age, z roku 2014 přišli Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee s podobnou myšlenkou, která tvrdila, že počítače a postupující digitalizace představují pro mentální/duševní práci totéž, co kdysi parní stroj představoval pro fyzickou práci. Pokud se výše zmínění autoři nemýlí, dopady digitalizace budou mít na ekonomiku a sociální fungování státu nesmírný vliv.

Ve spise Light and Dark Times autoři zkoumají hodnotu kariérového poradenství v období ekonomické krize, asociace IAEVG naopak zdůrazňuje, že kariérové poradenství má důležitou roli v budování kvalifikované a ekonomicky vyspělé společnosti, stejně jako v podpoře ekonomického růstu a sociální stability.

Ve své prezentaci Poradenství pro budoucnost se Jean-Jacques Ruppert podívá na možnosti poradenství právě v těchto souvislostech, které budou dále proměňovat budoucnost naší společnosti.  Zároveň představí studii, která ilustruje, proč bychom se měli v poradenství více soustředit na oblasti a kompetence jako jsou zpracovávání informací a rozhodování.

RONALD SULTANA (Malta)

Ronald G. Sultana studoval kariérní poradenství na University of Derby (Spojené království) a zkoumal kariérní vzdělávání a problémy spojené s přechodem do práce na Universities of Waikato (Nový Zéland) a na Stanfordské univerzitě (USA), kde byl díky Fulbrightovu stipendiu. Je profesorem sociologie a srovnávací pedagogiky na University of Malta, kde řídí Euro-Mediterranean Centre for Educational Research. Také je expertem v několika mezinárodních uskupeních věnujících se kariérovému poradenství. Jeho výzkum se zaměřuje na srovnávací analýzy kariérového poradenství v Evropě, na Blízkém východě a v severoafrickém regionu. Využívá různých teoretických východisek, pomocí nichž zkoumá dopady neo-liberalismu a globalizace na životy lidí v různých kontextech. Mezi jeho poslední publikace se řadí Career Guidance and Livelihood Planning across the Mediterranean: Challenging Transitions in South Europe and the MENA Region (Sense Publishers, 2017) a se spoluautory Tristram Hooley a Rie Thomsen nyní editují Career Guidance and the Struggle for Social Justice in Neoliberal Times (Routledge). Seznam jeho publikací naleznete zde: http://www.um.edu.mt/emcer

Název příspěvku: Přehodnocení kariérové poradenství v období krize

Abstrakt příspěvku:

Za posledních 15 let se kariérové poradenství dostalo na výsluní zájmu hned v několika zemích. Částečně kvůli prudkým ekonomickým změnám, ale také kvůli politickým tlakům z mezinárodních organizací jako OECD, Světové Banky nebo Evropské unie. Proto je dnes kariérové poradenství opět v kurzu – tedy aspoň jako téma opatření mezi tvůrci politik.

Tato prezentace má za cíl zkoumat různé diskursy, které vznikly napříč celým oborem kariérového poradenství, a upozornit na doporučení pro politická opatření, která z těchto diskursů vycházejí. Dále prezentace zkoumá tyto diskursy ve vztahu k historickým okolnostem a vychází z pojmu „tekutá modernita“ Zygmunta Baumana, na kterém staví příklad „emancipačního kariérového poradenství“. Ten stojí na kritickém pohledu na neo-liberální režimy, které kolonizovaly náš svět, a na zohlednění konceptu sociální spravedlnosti.