17 Říj

Lenka Martinkovičová

Lenka Martinkovičová sa v rámci dizertačnej práce venovala témam riadenia a konštruovania kariéry a špecificky kariérovej adaptabilite. Absolvovala niekoľko kurzov jako napr. tréning v švajčiarskej metóde CH-Q, Koučovací přístup v kariérovém poradenství, Navigácia pri hľadaní povolania. Absolvovala  dlhodobých výcvikov v arteterapii a v dialogickom a konštruktivistickom prístupe MODI.